1ste adviesbureau klimaatpostief

E-Luse is klimaatpositief

Met veel trots kunnen we hier aankondigen dat E-Luse het eerste klimaatpositieve adviesbureau van Vlaanderen is. Hiermee gaan we nét een stap verder dan CO2-neutraal.

E-Luse Klimaatpositief
E-Luse Klimaatpositief

“We halen dubbel zoveel CO2 uit te lucht dan dat we er zelf in uitstoten”

Benieuw hoe we dit aangepakt hebben? Lees hier verder.

In de pers

Ook enkele persbladen merkten ons nieuws op en publiceerden een artikel.

Artikel KW editie Brugge- Torhout
Artikel KW editie Kortrijk- Waregem
Made In West-Vlaanderen

Blijf op de hoogte van al ons nieuws!

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief.

* verplichte velden
De Croo 1 zet in op duurzaamheid

De Croo I zet in op duurzaamheid

Na bijna vijfhonderd dagen onderhandelen is er een nieuwe federale regering in België. De regering De Croo komt met een plan voor een welvarend, solidair en duurzaam België. Wij gingen voor jouw bedrijf op zoek in het regeerakkoord naar de opmerkelijke punten m.b.t. energie en duurzaamheid. 

DeCroo_SDG

Energiebevoorrading

Het voeren van een ambitieus klimaatbeleid gaat hand in hand met de transitie naar een duurzaam energiesysteem. Hierbij is het van cruciaal belang dat de bevoorrading, de duurzaamheid en de betaalbaarheid gewaarborgd blijven.

De regering kiest resoluut voor de herbevestiging van de kernuitstap en investeert in bijkomende capaciteit windenergie op de Noordzee.Een flexibel en decentraal energiesysteem is dé toekomst. Daarom komt er een integraal beleid rond hernieuwbare energie, opslag, vraagbeheer, flexibiliteit en interconnectie. In lijn met de EU Green Deal wordt er gewerkt aan een regelgeving rond waterstof en CO2.

Er wordt ingezet op het capaciteitsvergoedingsmechanisme. Het doel van dit marktgebaseerd capaciteitsmechanisme is om de bevoorradingszekerheid veilig te stellen en dit tegen een marktconforme prijs. Er zal worden ingezet op een verhoogde competitiviteit van de productiemarkt van elektriciteit. Deze concurrentiële marktomgeving zorgt voor een neerwaartse druk op elektriciteitsprijzen. De productiecapaciteit zal eveneens beter worden opgevolgd en gemonitord.

Financieel

Er wordt een interfederaal investeringsplan opgesteld. Daarbij zal bijzondere aandacht gaan naar de domeinen die relevant zijn in het kader van de ontwikkeling van de European Green Deal en Next Generation.

Hierbij wordt specifiek aandacht geschonken aan:

 • het energiezuinig maken van overheidsgebouwen
 • het energiezuinig maken van woningen (i.s.m. de gewesten)
 • verlaging btw-tarief van 6% voor de afbraak en de heropbouw van gebouwen
 • een klimaatneutrale overheid voor 2040 en een meerjarenplan voor de eigendomsgebouwen van de Federale staat
 • stimulansen om energieprestatiecontracten (EPC’s) en Publiek-Private Samenwerking (PPS) aan te zwengelen
 • de verhoogde investeringsaftrek worden verlengd met twee jaren
Mobiliteit

Om de luchtkwaliteit te verbeteren, de klimaatimpact van ons transport te verminderen en de innovatie in de autosector aan te moedigen, zal de regering, in overleg met de deelstaten, werken aan de geleidelijke uitfasering van de verkoop van niet zero-emissie auto’s.

Alle nieuwe bedrijfswagens moeten tegen 2026 broeikasgasvrij zijn.

Opening tot een CO2-taks?

De fiscaliteit zal worden bestudeerd om ze klimaat en milieuvriendelijker te maken. We vertrekken vanuit het principe van de vervuiler betaalt, waarbij we het gebruik van fossiele brandstoffen zoveel mogelijk willen ontmoedigen door de invoering van een fiscaal sturend instrument.”

Bedrijven die onder ETS vallen kennen het al enkele jaren, voor hun CO2-emissies dienen ze rechten aan te kopen op de Europese markt. Door het marktmechanisme van ETS zullen deze bedrijven in de komende jaren sowieso meer betalen voor hun CO2-emissierechten. Niet ETS-bedrijven kennen op vandaag nog geen CO2-taks.

Ondanks het schrappen van de taks in het Vlaams Energie- en Klimaatplan, lijkt de nieuwe federale regering nu opnieuw een deur open te zetten richting deze heffing. De bedoeling is om hierdoor een signaal te geven om meer in te zetten op duurzaamheid en de energietransitie.

Het is echter nog koffiedik kijken hoe dit een vorm zal krijgen. Maar als we kijken naar buurlanden dan is de kans wel groot dat er binnen enkele jaren een bijkomende taks op CO2 komt.


Blijf op de hoogte van al ons nieuws!

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief.

* verplichte velden
Waregem koerse

Waregem koerse

Helaas geen Grote Steeple Chase dit jaar,
maar wij laten de teugels niet vieren!

Waregem koerse,

Dit jaar geen Waregem Koerse door Covid-19. Maar dat weerhoudt ons niet om verder te werken aan de goede zaak.


Blijf op de hoogte van al ons nieuws!

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief.

* verplichte velden
Energiestudie – Besluit energieplanning bij omgevingsvergunning

Wanneer moet je nu een energiestudie uitvoeren?

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning is het soms noodzakelijk om een energiestudie toe te voegen. Hieronder wordt helder uitgelegd wanneer deze studie noodzakelijk is.

Energie-intensieve vestigingen met een jaarlijks energiegebruik > 0,1 PJ moeten onder bepaalde voorwaarden een energiestudie toevoegen bij hun omgevingsvergunnings-aanvraag. Deze regelgeving is eveneens opgenomen in de Vlarem-wetgeving.

Omgevingsvergunning voor een energie intensieve vestiging

Nieuwe inrichting (0,1 PJ)

Hiervoor is de opmaak van een energiestudie altijd noodzakelijk.


Bestaande inrichting

Voor een bestaande inrichting zijn er een aantal verschillende scenario’s.

Volledige hernieuwing van de omgevingsvergunning: hiervoor is geen energiestudie nodig, wel een energieplan*.


Wijziging van de vergunning met een verbruik van min. 10 TJ?

 • Ja: energiestudie nodig
 • Nee: geen studie nodig

*Bedrijven die zijn toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomsten zijn vrijgesteld van de verplichting tot het opstellen van een energieplan.

Hoe het verbruik bepalen?

Hoe kan je nu bepalen als of je bij een nieuwe inrichting over 0,1 PJ komt of de wijziging minimaal 10 TJ bedraagt? Dit kan men best doen door het verbruik van de installatie zo goed mogelijk in te schatten.

Indien er metingen beschikbaar zijn van een gelijkaardige site of machine kunnen deze zeker gebruikt worden, eventueel kan een correctie toegepast worden indien deze veel zuiniger zal zijn. Je kan ook gebruik maken van kengetallen die beschikbaar zijn voor de processen, kijk hiervoor bijvoorbeeld eens bij de BBT’s. Een andere manier is het opsommen van alle (significante) verbruikers en hieraan een vermogen, een belasting en de draaiuren te koppelen.

Let wel: indien het een wijziging betreft waarbij een installatie wordt vervangen door een moderner en energiezuiniger model (met een energieverbruik van minstens 10 TJ), moet ook hiervoor een energiestudie worden opgesteld, ook al resulteert deze eigenlijk in een vermindering van het verbruik. 

Wie kan de energiestudie uitvoeren?

In tegenstelling tot de regelgeving van de energiebeleidsovereenkomst en de verplichte energieaudit voor grote ondernemingen moéten zowel de energieplannen als energiestudies opgesteld door een externe energiedeskundige. Deze dient aanvaard te worden door het Vlaams Energieagentschap (VEA). Hiervoor moet onderander de grondige technische en bedrijfseconomische kennis van de deskundige bewezen worden.

E-Luse voerde al verschillende energiestudies en energieplannen uit. Wij zijn dus zeker de geschikte partner hiervoor.

Wat houdt een energiestudie in?

In de energiestudie dient aangetoond te worden dat de in bedrijf te stellen inrichting de meest energie-efficiënte inrichting is die economisch haalbaar is, m.a.w. dat er gewerkt wordt met de Best Beschikbare Technieken (BBT).
De exploitant moet in de energiestudie aantonen dat energie-efficiëntere installaties die beschikbaar zijn op de markt of dat maatregelen die extra kunnen genomen worden om de energie-efficiëntie van de inrichting te verhogen een IRR van minder dan 15% na belastingen hebben.

De exploitant voegt de energiestudie toe aan de omgevingsvergunningsaanvraag. Het Vlaams Energieagentschap beoordeeld samen met Verificatiebureau (VBBV) de energiestudie op inhoud en kwaliteit.


Blijf op de hoogte van al ons nieuws!

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief.

* verplichte velden
Artikel “Ondernemers”: E-Luse helpt duurzamer te ondernemen

Artikel “Ondernemers”: E-Luse helpt duurzamer te ondernemen

Ondernemingen zijn een drijvende kracht om de wereld duurzamer te maken. Daar is Tim Vancouillie heilig van overtuigd. Met E-Luse, een jong adviesbureau voor energie en duurzaamheid, adviseert hij grote productiebedrijven en kmo’s om energiezuiniger te werken, de CO2-uitstoot te verminderen en bij te dragen tot de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Lees het volledige artikel via onderstaande link

Blijf op de hoogte van al ons nieuws!

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief.

* verplichte velden
Sta jij even stil bij “Earth Day”​?

Sta jij even stil bij “Earth Day”​?

Ter aanleiding van #earthday2020 kroop ik even in mijn pen. Een kort relaas over het klimaat, de huidige #covid19 pandemie en een hoop voor de toekomst.

Vandaag, 22 april 2020, wordt “Earth Day” gevierd en dit al voor de 50ste keer. Het is de jaarlijkse viering van de milieubeweging. Earth Day ontstond in 1970 in Amerika. Het is de dag waarop zo’n 20 miljoen Amerikanen samen kwamen om meer aandacht te vragen voor de bescherming van de planeet. In 1990 ging werd dit protest voor het eerst globaal georganiseerd en dit maakte de weg vrij voor de eerste VN conferentie inzake milieu en ontwikkeling oftewel de “Top van Rio”. Sindsdien komen activisten over de hele wereld elk jaar samen om de dag te markeren.

Ironisch genoeg vindt “Earth Day” dit jaar plaats tijdens een van de meest wijdverspreide en dodelijke pandemieën die de wereld generaties lang heeft gezien. Spijtig genoeg zullen we in de toekomst frequenter met wereldwijde problemen te maken hebben, de opwarming van het klimaat is hier één van. Hoewel we in de Westerse wereld hier niet al te vaak bij stil staan, vormen de berichten over extreme warmte en droogte een voorbode van wat op ons afkomt.

Verder lezen? Volg dan onderstaande link:

https://www.linkedin.com/pulse/sta-jij-even-stil-bij-earth-day-tim-vancouillie


Blijf op de hoogte van al ons nieuws!

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief.

* verplichte velden
Verplichte energieaudit grote ondernemingen al ingediend?

Verplichte energieaudit grote ondernemingen al ingediend?

Iedere vestiging van een niet-KMO moet vierjaarlijks een energieaudit laten opmaken en de resultaten ervan ingeven in de webapplicatie. Voor velen zal de vorige audit in de loop van 2020 verlopen en is een nieuwe audit noodzakelijk.

De Europese Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie legt deze wetgeving op. In Vlaanderen werd dit omgezet via VLAREM (artikel 93).

Wanneer ben je een grote onderneming?

 • ofwel zijn er meer dan 250 personen werkzaam zijn
 • ofwel overschrijdt de jaaromzet 50 miljoen euro én is het jaarlijks balanstotaal 43 miljoen euro

De verplichting geldt steeds per vestiging. De bovenstaande criteria moeten dus steeds per vestiging afgetoetst worden.

Wie kan de energieaudit uitvoeren?

De energieaudit kan zowel door een interne als door een externe energiedeskundige van de vestiging uitgevoerd worden. Wij raden aan om te werken met een externe deskundige, zo heb je eens een frisse blik op je onderneming.

Webapplicatie

Door het invullen van verplichte data in een webapplicatie zal ervoor gezorgd worden dat de resultaten van de energieaudit op uniforme wijze worden ingegeven en zal kunnen nagegaan worden of de energieaudit voldoet aan de minimumcriteria uit bijlage VI van de Europese Richtlijn 2012/27/EU.

Per vestiging worden de resultaten van de energieaudit op gestructureerde wijze ingegeven in de webapplicatie:

 1. het opladen van het energieauditrapport van de energiedeskundige (eigen sjabloon, via pdf),
 2. het invullen van de energiebalans van de vestiging, over de verschillende energievectoren en verschillende gedefinieerde gebouwen/processen/transport,
 3. het invullen van de maatregelenlijst (beschrijving – investeringskost -energiebesparing – IRR).

Ook vestigingen die vrijgesteld zijn omdat ze reeds in het bezit zijn van een energieplan volgens VLAREM II, art. 4.9.1 of een energieaudit hebben laten uitvoeren in het kader van EN 16001 of ISO 50001, vullen de webapplicatie in op basis van respectievelijk hun energieplan of de resultaten volgend uit hun energiezorgsysteem. Vestigingen die toegetreden zijn tot één van de energiebeleidsovereenkomsten of die in het bezit zijn van een EPC publieke gebouwen, zijn vrijgesteld van de verplichting tot invullen van de webapplicatie.

Actualisatie

De wetgeving stelt dat de energieaudit een geldigheidsduur heeft van vier jaar. Binnen de geldigheidsduur moet de energieaudit geactualiseerd worden en opnieuw ingegeven worden in de webapplicatie. Concreet betekent dit dat een energieaudit die ingegeven werd in de webapplicatie op 1 maart 2016, geldig is tot 1 maart 2020 en dat de geactualiseerde energieaudit uiterlijk 1 maart 2020 ingegeven moet worden in de webapplicatie.

Plan hier een afspraak met een energie expert


Blijf op de hoogte van al ons nieuws!

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief.

* verplichte velden
Energieadvies kmo-portefeuille

Energieaudit en advies voor duurzaamheid via kmo-portefeuille

Geweldig nieuws! Sedert vandaag is E-Luse een erkende dienstverlener van de kmo-portefeuille voor het verstrekken van advies.

energie audit dienstverlener kmo portefeuille

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren.

Wat wordt er verstaan onder een advies?

Het advies bestaat uit een analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies, een implementatieplan (en de begeleiding bij de implementatie). Wanneer we dit vertalen naar energie, wordt dit een energieaudit.

Een energieaudit: Tijdens een energieaudit wordt het volledige bedrijf doorlicht, de verbruiken worden opgesplitst en besparingsmaatregelen worden gedetecteerd.

In eerste instantie worden en aantal gegevens verzameld zoals het energieverbruik, details van de installaties,…

Tijdens het auditbezoek krijgt de adviseur een beter zich op uw bedrijf en kan hij besparingen detecteren. Gedurende dit bezoek worden ook al een aantal ideeën getoetst tijdens een brainstorm.

Na het bezoek wordt het energieverbruik geanalyseerd waaronder evolutie van de verbruiken, verdeling van het energieverbruik en de bepaling van de CO2-uitstoot.

Een volgende fase in de energieaudit is het besparingsonderzoek, hierbij worden maatregelen berekend qua besparing, qua investeringskost en terugverdientijd. De ervaring van de energiedeskundige en zijn tools vormen hiervoor de basis.

Alle acties worden opgenomen in een actielijst, wat kan gebruikt worden voor de implementatie van besparingsmaatregelen.

Metingen en de implementatie van de maatregelen zelf kunnen nooit gesubsidieerd worden.

Hoeveel is bedraagt de steun?

Een kleine onderneming die investeert in opleiding en advies kan 30 procent steun genieten via de kmo-portefeuille. Je ontvangt maximaal € 7.500 steun per jaar.

Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, kan 20 procent steun genieten via de kmo-portefeuille. Je krijgt maximaal € 7.500 per jaar.

Wat houdt de procedure in?

Om bij een energieaudit de kmo-portefeuille te gebruiken dien je een aantal stappen te ondernemen. Hierbij een kort overzicht van de stappen die genomen moeten worden.

 • Na een verkennend gesprek wordt de scope van de opdracht afgesproken met u
 • Enkele dagen later ontvang u een overeenkomst van E-Luse
 • Nadat de overeenkomst werd goedgekeurd, dien je deze opdracht aan te melden op de website van e kmo-portefeuille
 • Hier dien je de subsidieaanvraag in
 • Daarna wordt de eigen bijdrage op de kmo-portefeuille rekening door u gestort
 • Wanneer deze tijdig werd uitgevoerd dan maakt de Vlaamse Overheid de subsidie over op deze rekening
 • Na uitvoering van de opdracht ontvang je een factuur van E-Luse
 • Bij ontvangst van de factuur geef je via de website van de kmo-portefeuille de opdracht tot betaling
 • Tot slot kan je ook nog onze dienstverlening beoordelen

Maar vrees niet, we kunnen u steeds doorheen het proces loodsen.


Blijf op de hoogte van al ons nieuws!

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief.

* verplichte velden
Jump for Joy

Jump for Joy

Exact 1 jaar geleden sprong ik … in het duister. Exact 1 jaar geleden was ik plots geen werknemer meer, had ik geen zekerheid meer op een netjes uitbetaald loon, leverde ik tal van voordelen in, enzoverder. Exact 1 jaar geleden werd ik mijn eigen baas met alle pro’s en con’s. Het is een beslissing die ik me nog geen seconde heb beklaagd.

Het vertrouwen

In de eerste maanden had ik me voorgenomen om vooral te werken aan een goede basis en mezelf ook de tijd te gunnen om wat op mijn positieven te komen, want zo’n beslissing had ook een impact op mezelf. Voorzichtig contacteerde ik een aantal oude contacten om hen in te lichten dat ik een eigen onderneming had opgestart. Als bij wonder werd dit nieuws positief onthaald en bij enkelen mocht ik zelfs langsgaan om mijn verhaal te brengen. Relatief snel had ik een mooie klantenbasis opgebouwd en raakte mijn agenda goed gevuld en sindsdien is het ook niet meer stilgevallen!

Wanneer je het vertrouwen krijgt van een klant en die wil met je in zee gaan… dat voelt telkens als een kleine overwinning aan.


De cijfers

De grootste vrees van iedere starter, denk ik. Ook voor mij was het wat loslaten van zekerheden maar ik wist dat ik probleemloos de eerste maanden kon overbruggen. Een gewaarschuwd man is er echter twee waard: ik kan iedereen dan ook aanraden om te rade te gaan bij een goede boekhouder. Een goed financieel plan zorgt voor een sterke basis van je onderneming. Zelf heb ik bewust gekozen voor een boekhouder waarbij alles online kan geregistreerd worden. Ik vind het belangrijk dat ik online mijn inkomsten en uitgaven kan opvolgen, het geeft me inzicht en zekerheid.


Work-life balance

Eén van de grote voordelen van een eigen zaak hebben: je beslist zelf wanneer en hoeveel je werkt. Ik probeer me zoveel mogelijk te beperken tot de normale daguren, maar ik vind het niet erg om eens ’s avonds of in het weekend te werken. Anderzijds zijn er ook weekdagen waarin ik soms minder productief bent of de tijd neem om eens een boek te lezen (om wat kennis bij te schaven).


Ondernemen kan je leren

In het voorjaar ben ik gestart met Bryo. Bryo staat voor Bright & Young-VOKA en is een netwerk van jonge, gedreven mensen die goesting hebben om hun idee in de praktijk om te zetten. Ik zou het alvast alle starters aanraden. Je bouwt er een netwerk op van mensen die allen in dezelfde fase zitten zoals jou en leert er bij over het ondernemen en vaak ook over jezelf.


Netwerk

Waar ik zelf enorm van hou is de vrijheid om een netwerk te creëren en te kunnen samenwerken met verschillende partijen zonder je je daarin belemmerd te voelen. Het is dan ook verrijkend om ideeën te kunnen uitwisselen met collega-ondernemers binnen en buiten de sector. Door het brede netwerk geef ik mijn (potentiële) klanten ook het vertrouwen dat ik hen kan helpen met verschillende vraagstukken. 
Misschien nog een kleine kanttekening, alleen werken heeft z’n voordelen en het gemis van een collega’s kan je wel wat opvangen met een netwerk. Toch ben ik ook al mezelf tegen gekomen door vaak alleen thuis te werken. Een puntje op mijn to-do lijst is dan ook het vinden van een toffe, betaalbare en inspirerende co-working in de komende maanden.

Kortom: ik geniet dagelijks van het ondernemen en de kansen die ik krijg en neem om E-luse verder uit te bouwen.

Ik wil dan ook iedereen bedanken die me het afgelopen jaar steunde of me het vertrouwen gaf!


Blijf op de hoogte van al ons nieuws!

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief.

* verplichte velden