Privacy & Cookie beleid

Privacy & Cookie beleid

Deze privacyverklaring is er op gericht u te informeren omtrent de verwerkingen van persoonsgegevens die door E-luse.be uitgevoerd worden.

De rechtmatigheid van de verwerking en de beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens is van essentieel belang voor ons.

Wij behandelen uw persoonsgegevens dan ook overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”)) en Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Laatste wijziging d.d. 2020 mei 19

Inhoudstafel

Privacy beleid

 • De verwerking van persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens die verwerkt worden
 • Doeleinden en rechtsgrond van de verwerking van uw persoonsgegevens
  • Verwerkingen die gegrond zijn op overeenkomst
  • Verwerkingen die gegrond zijn op toestemming
  • Verwerkingen die gegrond zijn op gerechtvaardigd belang
  • Bewaartermijn van de persoonsgegevens
 • Uw rechten
  • Recht van inzage, verbetering, overdraagbaarheid en vergetelheid
  • Beperking van de verwerking
  • Geautomatiseerde besluitvorming
  • Veiligheid

Cookiebeleid

 • Gebruik van cookies door E-luse
 • Strikt noodzakelijke Cookies
 • Niet-noodzakelijke Cookies
 • In- en uitschakelen van cookies via browser

Wijzigingen in onderhavige privacy en cookie verklaring

 • Contact

Privacy beleid

De verwerking van persoonsgegevens

Wij kunnen over uw onderneming de volgende informatie verwerken, die als “persoonsgegevens” kan worden beschouwd:

 • Door u verstrekte persoonlijke gegevens, zoals uw naam, (werk)adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere informatie die u verstrekt wanneer u zich voor onze diensten aanmeldt zoals door u gesloten overeenkomsten en andere documenten die toelaten u te identificeren.
 • Informatie die ons in staat stelt u en uw gebruiksvoorkeuren op deze website te onthouden. Dit type informatie wordt verzameld door middel van cookies. Meer informatie hierover is te lezen in ons cookiebeleid.
 • Uw IP-adres, aan de hand waarvan wij uw belangstelling voor en bezoeken aan onze websites bijhouden.
 • Aanmeldingen die u via de website heeft gedaan voor nieuwsbrieven, e-mailupdates,  actuele handelsgegevens of economische informatie.

Onder “verwerking” dient u elke mogelijke handeling te verstaan die gesteld kan worden met betrekking tot uw persoonsgegevens, van het verzamelen tot het mededelen tot het vernietigen ervan.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

De verwerking van persoonsgegevens heeft enkel betrekking op en is beperkt tot de diensten die door ons via E-luse.be aangeboden worden.

Wij verzamelen geen persoonsgegevens op basis waarvan u rechtstreeks geïdentificeerd kan worden, tenzij u ons deze gegevens bezorgt, o.m. wanneer u dealer bent bij ons, of wanneer u ons rechtstreeks contacteert per e-mail.

Daarnaast verzamelen wij automatisch persoonsgegevens op basis waarvan u niet rechtstreeks geïdentificeerd kan worden, zoals het type browser dat u gebruikt, uw IP-adres, etc. De wijze waarop dit gebeurt, wordt verder omschreven in ons cookiebeleid.

Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden, tenzij wij hiervoor de expliciete, voorafgaande toestemming hebben gekregen of in geval van de mededeling van deze gegevens aan onze externe technische dienstverleners voor de goede werking van onze website.

Doeleinden en rechtsgrond van de verwerking van uw persoonsgegevens

Alvorens de doeleinden van verwerking in detail te bespreken, kunnen we algemeen vermelden dat we uw gegevens verwerken om:

 • Diensten aan te bieden, contact met u te onderhouden en vragen te beantwoorden
 • Onze diensten te optimaliseren, voor (direct) marketing en marktonderzoek
 • Administratie te verzorgen

De redenen waarom we die gegevens verwerken zijn gebaseerd op:

 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
 • Toestemming
 • Ons gerechtvaardigd belang.

Indien er andere redenen zijn om uw gegevens te verwerken die niet in dit beleid opgenomen werden, dan zullen wij een update doorvoeren van ons privacy- en cookie beleid.

Verwerkingen die gegrond zijn op overeenkomst

We verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de naleving van onze contractuele verbintenissen.  Met andere woorden wij verwerken uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • De controle van de hoedanigheid van “onderneming”, m.n. controle van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
 • De controle van uw kredietwaardigheid of die van uw onderneming;
 • Het beheer van onze klantenadministratie;
 • Het overgaan tot facturatie van de geleverde diensten

Verwerkingen die gegrond zijn op toestemming

Verder geeft u door akkoord te gaan met deze privacyverklaring ons uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor volgende doeleinden:

 • Het opnemen van contact teneinde uw vraag, klacht of opmerking te beantwoorden, zowel via e-mail als telefonisch;
 • Het sturen van een nieuwbrief;
 • Het verstrekken van actuele informatie omtrent eventuele aanbiedingen of nieuwigheden, al dan niet op basis van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen;
 • Na de persoonsgegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de website.

De toestemming die aan ons werd verleend om uw persoonsgegevens te verwerken, kan u steeds intrekken door middel van een schriftelijk of elektronisch verzoek met bewijs van uw identiteit of door u uit te schrijven van onze nieuwsbrief. 

De intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de reeds gebeurde verwerkingen op basis van uw verkregen toestemming.

Verwerkingen die gegrond zijn op gerechtvaardigd belang

Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, voor volgende doeleinden:

 • Het verstrekken actuele informatie omtrent of de verdere evolutie van het energiebeheer al dan niet op basis van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen;
 • Aanbiedingen sturen via social mediaplatformen – LinkedIn en Facebook – waar wij onze diensten promoten;
 • De controle van de hoedanigheid van “onderneming”;
 • De controle van uw kredietwaardigheid of die van uw onderneming;
 • Technische ondersteuning voor de goede werking van de website;
 • Het vermijden van frauduleus gebruik van onze website;
 • Informatie verzamelen en analyseren op promotie-activiteiten en evenementen in het kader van marketing;
 • Uw interesse en onze mogelijkheden om met u zaken te doen te analyseren (prospectie).

De persoonsgegevens die wij voor marketingdoeleinden verkrijgen zijn voornamelijk door uzelf verstrekt. In andere gevallen kunnen wij voor uw persoonsgegevens putten uit verschillende, hieronder genoemde bronnen.

 • Partijen die ons naar u verwijzen of waaraan u toestemming heeft gegeven om uw gegevens met ons te delen.
 • Derden die door ons zijn ingeschakeld in het kader van onze marketingactiviteiten.
 • Internet (inclusief social media), voor zover toegestaan overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de periode die noodzakelijk is voor ons om het doel van de verwerking te verwezenlijken.

 • De persoonsgegevens die door ons verwerkt worden om te reageren op een vraag ingediend via het invulformulier op onze website of na ontvangst van een e-mail worden bij niet klanten maximaal 1 jaar bewaard na het versturen van het bericht.  Bij een klantenrelatie worden deze mails bewaard zolang er een klantenrelatie is.

Uw rechten

U kan onderstaande rechten uitoefen door ons een gedateerd, schriftelijk of elektronisch verzoek te sturen met een aanvullende verklaring.  Wij zullen uw verzoek zorgvuldig en overeenkomstig de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming behandelen.

U kunt daarnaast ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder voor de bescherming van persoonsgegevens via deze link.

Recht van inzage, verbetering, overdraagbaarheid en vergetelheid

Als betrokkene beschikt u over bepaalde rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens.  U beschikt over het recht om een verzoek in te dienen over:

 • Het recht op inzage van de persoonsgegevens die door ons worden bijgehouden;
 • Het recht om uw gegevens aan te passen, aan te vullen of te verbeteren van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens;
 • Het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens die op u betrekking hebben wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming of overeenkomst. 
 • Het recht op vergetelheid

Beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen heeft u het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen, o.m. indien u de juistheid van de persoonsgegevens zou betwisten of de verwerking onrechtmatig is.

Geautomatiseerde besluitvorming

U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit indien hieraan rechtsgevolgen voor u verbonden zijn of dit u in aanmerkelijke mate treft. Dit is enkel mogelijk indien dit besluit gebaseerd is op uw toestemming.

E-luse maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming zoals bepaald in Art. 4, 4 AVG.

Veiligheid

Wij hechten eraan dat uw persoonsgegevens veilig worden bewaard. Om ongeoorloofde toegang tot of onthulling van persoonsgegevens te voorkomen, hebben wij passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen genomen ter bescherming van de informatie die wij verzamelen en verwerken.

In geen geval kunnen wij verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

Cookiebeleid

Gebruik van cookies door E-luse

Wanneer u E-luse bezoekt verzamelen we standaardgegevens over internetbezoek en informatie over de gedragspatronen van onze bezoekers. 

We doen dit bijvoorbeeld om te zien hoeveel bezoekers welke delen van de website bezoeken. Deze informatie verzamelen we op zo’n manier dat de persoonlijke identiteit van de bezoeker niet kan worden vastgesteld. We ondernemen geen enkele poging om de identiteit van degenen die onze website bezoeken te achterhalen.

De data die we op deze site verzamelen, zullen we niet linken aan andere informatiebronnen waardoor we mogelijk achter de identiteit van de bezoeker zouden kunnen komen. Indien we de persoonlijke identiteit of persoonlijke informatie van een bezoeker willen weten, zullen we daar steeds open en duidelijk over zijn. We zullen in een dergelijk geval duidelijk vermelden dát we informatie verzamelen en wat we daarmee beogen te doen.

Onderstaande tabellen lichten het gebruik van de cookies op onze websites nader toe.

Strikt noodzakelijke Cookies

Strikt noodzakelijke cookies zorgen ervoor dat alle onderdelen van de website optimaal functioneren. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking en de beveiliging van de website, zoals cookies voor load balancing (i.e. de verdeling van aanvragen aan een webserver over een aantal computers), en voor de aanpassing van de gebruikersinterface (m.n. de taalkeuze en de weergave van zoekresultaten). Deze cookies kunnen zonder toestemming worden geplaatst.

We maken geen gebruik van strikt noodzakelijke cookies.

Niet-noodzakelijke Cookies

Niet-noodzakelijke cookies worden geplaatst voor statistische, sociale en commerciële doeleinden en staan los van de technische ondersteuning van E-luse.be en voldoen niet aan de voorwaarden om vrijgesteld te worden van de toestemmingsverplichting. Uw uitdrukkelijke toestemming is vereist voor de plaatsing van deze cookies.

Verschillende type kunnen onderscheiden worden

Via advertising cookies wordt het online advertentieaanbod gepersonaliseerd. Aan de hand van een profiel, opgesteld op basis van uw klik- en surfgedrag op de site, krijgt E-luse.be inzicht in de campagneprestaties.

Hieronder worden tevens de socialemediacookies verstaan. Deze cookies bieden de mogelijkheid om buttons van sociaalnetwerksites op te nemen. De buttons werken via een code afkomstig van deze sites. Een handige tool om webpagina’s te promoten zoals ‘liken’ en ‘pinnen’.

Indien sociaalnetwerksites via E-luse.be deze cookies plaatsen om gegevens te verzamelen, heeft E-luse.be geen invloed op het gebruik van en de manier waarop zij met deze gegevens omspringen.  Meer informatie hieromtrent vindt u in de privacy verklaringen van de sociaalnetwerksites, die telkens opgegeven worden in onderstaande lijst van actieve cookies. Houd er rekening mee dat deze privacyverklaringen op elk moment door de sociaalnetwerksites gewijzigd kunnen worden.

Op deze website worden de gegevens geanalyseerd via Google Analytics.

In- en uitschakelen van cookies via browser

Via uw internetbrowser kunt u cookies automatisch of handmatig verwijderen en kunt u zelf aangeven of bepaalde cookies mogen geplaatst worden of niet. U kunt bovendien uw internetbrowser zodanig instellen dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Meer informatie omtrent deze mogelijkheden vindt u terug in de instructies van de Help-functie van uw browser.

Let op! Indien cookies zijn uitgeschakeld, bestaat de mogelijkheid dat E-luse.be niet optimaal werkt. Na de verwijdering in uw browser, worden cookies na uw toestemming opnieuw geplaatst bij een volgend bezoek aan E-luse.be.

Wijzigingen in onderhavige privacy en cookie verklaring

Het is mogelijk dat onderhavige privacyverklaring in de toekomst uitgebreid of aangepast wordt, bijvoorbeeld indien er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Daarom raden we u aan om onderhavige privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Contact

Indien u vragen hebt over de privacyverklaring, kan u steeds contact met ons opnemen