Energiebeleidsovereenkomst

Energiebeleidsovereenkomst

De energiebeleidsovereenkomsten zijn een samenwerking tussen energie-intensieve ondernemingen en de Vlaamse overheid. Toegetreden bedrijven engageren zich om extra inspanningen te leveren op energie-efficiëntie en hun negatieve impact op het klimaat te minimaliseren.

Verschillende bedrijven rekenden de afgelopen jaren op E-Luse als extern energiedeskundige voor de volledige begeleiding binnen de energiebeleidsovereenkomst. Zowel voor de opmaak van het energieplan als de rapportage van het monitoringsrapport.
Eén aanspreekpunt voor alles, hoe gemakkelijk is dat?!

Wie kan toetreden tot de energiebeleidsovereenkomst?

Alle energie-intensieve bedrijven met een verbruik hoger dan 0,1 PJ finaal kunnen toetreden tot de energiebeleidsovereenkomst of EBO. Als bedrijf met een dergelijk hoog energieverbruik dien je volgens de wetgeving sowieso vierjaarlijks een energieplan op te maken. Heb je een hoog aardgasverbruik? Dan is de kans groot dat je significant voordeel kan doen.

Via onderstaande tool kan je gemakkelijk jouw energieverbruik omrekenen naar primair en finaal energieverbruik. Je krijgt ook direct een zicht aan welke verplichting je moet voldoen.

Is je verbruik hoog genoeg en ga je het engagement aan met jou onderneming? Dan dien je eerst je aanvraagformulier in bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap.

Wat zijn de voordelen?

Als gunst tegenover het engagement van de deelnemende bedrijven biedt de Vlaamse Regering enerzijds een garantie dat er geen bijkomende verplichtingen worden opgelegd naar CO2-reductie. Daarnaast kunnen de bedrijven ook genieten van de verlaging van accijnzen op aardgas met 0,5 €/MWh.

De Vlaamse overheid legt bedrijven met een verbruik groter dan 0,1 PJ op toe te treden tot de EBO om nog aanspraak te kunnen maken op de ecologiepremie, strategische ecologiesteun, REG-premie, compensatie indirecte emissie, call groene warmte … Het zal dus als bedrijf nog steeds lonen om deel te nemen aan de energiebeleidsovereenkomst.

Welke stappen dien je te ondernemen?

Aanvaarding energiedeskundige – plan van aanpak

Voor de opmaak van het energieplan dient iedere onderneming een energiedeskundige voor te leggen ter aanvaarding. Dit kan zowel een interne als externe deskundige zijn, maar een combinatie van beide geniet de voorkeur. De deskundige moet voldoen aan een aantal voorwaarden die opgenomen zijn in de regelgeving. E-luse heeft ondertussen voor meer dan 20 bedrijven een energieplan opgemaakt binnen de energiebeleidsovereenkomst. Door onze ruime ervaring gaat de aanvaarding als extern energiedeskundige vlot.

Door de ruime ervaring gaat de aanvaarding van E-Luse als extern energiedeskundige vlot.

Energieplan

Alle EBO bedrijven dienen een energieplan op te maken. Dit energieplan omvat een oplijsting van rendabele maatregelen die de energie-efficiëntie van de vestiging verhogen. De rentabiliteit van een maatregel wordt bepaald aan de hand van de interne rentevoet van (IRR). De IRR-drempel voor VER-bedrijven ligt op 12% terwijl deze voor niet-VER-bedrijven op 10,5% ligt.

Vooraleer het energieplan wordt opgemaakt wordt een energieaudit uitgevoerd. Hierbij worden alle (deel)processen geanalyseerd en worden Best Beschikbare Technieken onderzocht. Tijdens een brainstormsessie worden alle ideeën samen met het bedrijf gesproken. Berekeningen bepalen nadien de energiewinst van iedere maatregel en samen met een onderbouwde investeringkost wordt de terugverdientijd bepaald. Ontdek via de link hoe wij te werk gaan.

Restwarmtepotentieelstudie

Tegen 1 oktober 2023 moet ieder EBO-bedrijf hun data aanleveren over de warmtevraag en het restwarmtepotentieel. 
Concreet zal je als bedrijf je warmtevraag en het aanbod aan restwarmte moeten rapporteren in een verbruiksrange. Deze gegevens zullen in een publieke warmtekaart gevisualiseerd worden.

energiebeleidsovereenkomst

Klimaataudit voor niet-VER-bedrijven

Niet VER-bedrijven dienen samen hun energieplan een klimaataudit uit te voeren. In de klimaataudit wordt er door voor de vestiging nagegaan op welke wijze de CO2uitstoot verminderd kan worden. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de productie van hernieuwbare energie (waaronder PV-panelen en wind) maar dient er ook onderzocht te worden in hoever elektrificatie van processen en omzettingen mogelijk zijn.

Klimaatroadmap voor VER-bedrijven

VER-bedrijven moeten een klimaatroadmap opmaken tegen 31 december 2024. In de nieuwe teksten is er wel duidelijkheid over deze klimaatroadmap. Het rapport zal volgende zaken moeten omvatten:

  • Rapportage GHG-emissies (scope 1 en scope 2)
  • Klimaatvisie en strategie
  • Algemeen beleid rond klimaat
  • Streefdoel voor 2030 & 2050
  • Scenario’s en acties om streefdoelen te halen
  • Opsomming van knelpunten en behoeften

Belangrijk hierbij is dat er geen verplichtingen naar uitvoering gekoppeld zijn aan deze klimaatroadmap. Het is een onderbouwde oefening richting de toekomst.

Maak van de nood een deugd en neem voldoende tijd voor de klimaatplannen op lange termijn uit te tekenen.

En daarna?

Ieder bedrijf dient jaarlijks zijn voortgang te rapporteren in een monitoringsverslag. Hierbij dienen enerzijds de energiebalans en de energie-efficiëntie besproken te worden. Daarnaast wordt ook de voortgang van de maatregelen en hun besparing bepaald. Dit alles wordt geverifieerd door het VBBV.


Interesse om net als deze bedrijven te werken met experten?