De nieuwe energiebeleidsovereenkomst (EBO)

Alles wat moet je weten over de nieuwe energiebeleidsovereenkomst (EBO)

Het afgelopen jaar berichtten we via onze nieuwsbrief al enkele keren over de nieuwe energiebeleidsovereenkomst (EBO) die in opmaak was. Daarnaast waren we ook een tijd lang betrokken bij het uitzetten van de krijtlijnen voor de opvolger van de huidige EBO. Via onze klanten gaven we bovendien input op de ontwerpteksten.

Op vrijdag 8 juli, net voor het zomerreces, werden de teksten voor de nieuwe EBO’s principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

De nieuwe EBO zal starten op 1 januari 2023 en loopt tot 31 december 2026. Daarna volgt een nieuwe (aangepaste) ronde. 

In onderstaande hoofdstukken geven we wat meer duiding over wat de nieuwe EBO’s zullen inhouden.

De nieuwe energiebeleidsovereenkomst start op 1 januari 2023 en wordt uitgebreid naar alle sectoren.

Energiebeleidsovereenkomst energieplan ebo bedrijven
Wat is een energiebeleidsovereenkomst?

De energiebeleidsovereenkomsten zijn een samenwerking tussen energie-intensieve ondernemingen en de Vlaamse overheid. Toegetreden bedrijven engageren zich om extra inspanningen te leveren op energie-efficiëntie en hun negatieve impact op het klimaat te minimaliseren. Als compensatie worden een aantal voordelen uitgereikt door de overheid.

Tussen 2015 en 2022 werden reeds twee energiebeleidsovereenkomsten of EBO’s uitgevoerd. Vanaf volgend jaar start dus een nieuwe overeenkomst waarop bedrijven al dan niet kunnen intekenen.

Van primair naar finaal energieverbruik

De grootste aanpassing is de drempel om toe te treden tot EBO. Hiervoor wordt gekeken naar het energieverbruik van de vestiging. Waar de drempel op heden op 0,1 PJ primair ligt wordt deze aangepast naar 0,1 PJ finaal energieverbruik. Dit heeft een enorme invloed op bedrijven die hoofdzakelijk elektriciteit verbruiken, want elektriciteit wordt op vandaag verrekend met een factor 9 (rekening houdend met een systeemrendement van 40%) en dit wordt dus aangepast naar een factor 3,6. 

Het kan dus zijn dat je bedrijf vanaf volgend jaar niet meer onder EBO zal vallen. Aan de andere kant wordt ieder bedrijf met een verbruik tussen 0,05 en 0,1 PJ binnenkort verplicht om vierjaarlijks een energieaudit uit te voeren inclusief de verplichting tot het uitvoeren van maatregelen met een IRR groter dan 13%.

Via onderstaande tool kan je gemakkelijk jouw energieverbruik omrekenen naar primair en finaal energieverbruik. Je krijgt ook direct een zicht aan welke verplichting je moet voldoen.

Daarnaast vervalt ook de voorwaarde om als bedrijf tot een bepaalde NACE-code te behoren. Hierdoor zullen meer bedrijven kunnen toetreden tot EBO.

Verschillend traject voor VER-bedrijven

Ook in de nieuwe EBO’s wordt een onderscheid gemaakt tussen VER- en niet-VER-bedrijven. VER-bedrijven zijn bedrijven die deel uitmaken van de Europese CO2-emissiehandel (EU ETS). Het maatregelenpakket dat de bedrijven moeten uitvoeren verschilt van elkaar.

  • VER-bedrijven: focus op energie-efficiëntie (met klimaatroadmap)
  • niet VER-bedrijven: focus op energie-efficiëntie aangevuld met klimaatmaatregelen
Restwarmtepotentieelstudie

Tegen 1 oktober 2023 zal ieder EBO-bedrijf een restwarmtepotentieelstudie moeten uitvoeren. De resultaten van deze studie zullen nadien worden opgenomen en gevisualiseerd in een publieke warmtekaart.
Concreet zal je als bedrijf je warmtevraag en het aanbod aan restwarmte moeten rapporteren in een bepaalde verbruiksrange.

Klimaatroadmap

Bijkomend moeten de VER-bedrijven een klimaatroadmap opmaken tegen 31 december 2024. Het rapport van deze klimaatroadmap zal onder andere volgende zaken moeten omvatten:

  • Rapportage GHG-emissies (scope 1 en scope 2) (lees hier wat deze scopes precies inhouden)
  • Klimaatvisie en strategie
  • Algemeen beleid rond klimaat
  • Streefdoel voor 2030 & 2050
  • Scenario’s en acties om streefdoelen te halen
  • Opsomming van knelpunten en behoeften

Belangrijk hierbij is dat er geen verplichtingen naar uitvoering gekoppeld zijn aan deze klimaatroadmap. Het is een onderbouwde oefening richting de toekomst.

Bedrijven die gebruik willen maken van steunmaatregelen van de overheid zoals O&O-projecten, haalbaarheidstudies,… zullen tevens vanaf 1 oktober 2022 een klimaatplan moeten voorleggen. Wanneer een bedrijf toegetreden is tot EBO worden ze hiervoor vrijgesteld.

Aanvaarde energiedeskundige

Voor de opmaak van het energieplan dient iedere onderneming een energiedeskundige voor te leggen ter aanvaarding. Dit kan zowel een interne als externe deskundige zijn, maar een combinatie van beide geniet de voorkeur. De deskundige moet voldoen aan een aantal voorwaarden die opgenomen zijn in de regelgeving.

Voldoende vroeg van start gaan en een ervaren energiedeskundige aanstellen is de belangrijkste tip die we kunnen meegeven!

Tim Vancouillie
Energieadvies
Rendabele maatregelen

Zoals in de inleiding van dit artikel vermeld, gaan deelnemende bedrijven het engagement aan om energiebesparende en/of klimaatmaatregelen uit te voeren. Om de rendabiliteit van een maatregel te bepalen wordt er gebruik gemaakt van de IRR. De IRR-drempel wordt voor alle VER-bedrijven aangepast naar 12%; voor de niet-VER-bedrijven wordt dit 10,5 %.

Tegemoetkomingen

Als gunst tegenover het engagement van de deelnemende bedrijven biedt de Vlaamse Regering enerzijds een garantie dat er geen bijkomende verplichtingen worden opgelegd naar CO2-reductie. Daarnaast kunnen de bedrijven ook genieten van de verlaging van accijnzen op aardgas met 0,5 €/MWh.

Waar een EBO-bedrijf in het verleden ook expliciet voordelen had op hun elektriciteitsfactuur is – met de komst van de energienorm – de voorwaarde om deel te nemen aan EBO vervallen. Bijgevolg heeft ieder bedrijf hier recht op.

De Vlaamse overheid legt bedrijven met een verbruik groter dan 0,1 PJ op toe te treden tot de EBO om nog aanspraak te kunnen maken op de ecologiepremie, strategische ecologiesteun, REG-premie, compensatie indirecte emissie, call groene warmte … Het zal dus als bedrijf nog steeds lonen om deel te nemen aan de energiebeleidsovereenkomst.

Vanaf 2023 wordt zowat ieder onderneming (grote onderneming of kmo) verplicht om vierjaarlijks een energieaudit op te maken. Dus waarom de voordelen van EBO dan niet meenemen?

Snel van start gaan met EBO? Of toch nog vragen? Contacteer ons vandaag nog!


Blijf op de hoogte van al ons nieuws!

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief.

* verplichte velden