Zoom in op scope 3 van de carbon footprint

Zoom in op scope 3 van de carbon footprint

Een carbon footprint of CO2-voetafdruk van een organisatie wordt over het algemeen berekend over drie scopes. Scope 3 is op vandaag voor veel bedrijven nog niet verplicht in kaart te brengen, maar is het net wél interessant dit te doen want scope 3 zit vol inzichten en opportuniteiten voor jouw bedrijf. Wil jij het verschil maken en denken op de lange termijn? Beperk je dan zeker niet tot de eerste twee scopes.

Als bedrijf is het te kort door de bocht om scope 3 te zien als iets dat ‘losstaat’ van uw organisatie om er zodoende geen aandacht aan te spenderen – verderop wordt duidelijk waarom. Uit onze ervaringen weten we dat bij veel productiebedrijven minstens 70% van hun CO2-uitstoot zich in scope 3 situeert. Het loont dus absoluut de moeite om deze – toch wel complexe – oefening te maken.

Upstream en downstream

Volgens het “Greenhouse Gas Protocol” omvat scope 3 alle indirecte emissies die niet opgenomen zijn in scope 2 én die zich voordoen in de waardeketen van het bedrijf of de organisatie – voor een opfrissing van wat juist in welke scope behoort, kan je hier terecht. Dit betekent dat je als bedrijf je niet beperkt tot het eiland waarin je zelf direct impact hebt, maar dat je ook nadenkt waar de impact van je stakeholders liggen. Om een eerste structuur te creëren in scope 3 emissies kan je deze opsplitsen in upstream en downstream emissies. Tip: Het is handig om door middel van een flowchart de waardeketen van jouw producten te visualiseren. Dit vergemakkelijkt nadien ook de dataverzameling.

Scope 3 scope 2 scope 1 carbon footprint CO2-voetafdruk

Logischerwijs zijn enkele voorbeelden van upstream emissies:

 • Aankoop van grondstoffen voor het productieproces
 • Goederen en diensten noodzakelijk voor het kantoor
 • Het transport van aangekochte grondstoffen tot bij uw site

En van downstream emissies:

 • Het afval dat ontstaat tijdens het productieproces
 • Het transport van goederen naar uw klanten
 • Het energieverbruik van uw product bij een eindklant (denk bijvoorbeeld aan het elektriciteitsverbruik van een wasmachine)
 • De end-of-life behandeling van uw product nadat een eindklant het weggooit

Die laatste, daar beginnen sommigen van te zweten. Is dit nog een deel van onze verantwoordelijkheid? Moeten we daar als bedrijf ons echt over buigen? Ons antwoord daarop is volmondig JA! Want wij zijn er rotsvast van overtuigd dat als je op termijn uw producten niet recycleerbaar maakt, of herbruikbaar, dat uiteindelijk voor uw bedrijf risico’s met zich meebrengt.

Het waarom van scope 3

Door als onderneming je volledige waardeketen in kaart te brengen, ontstaat er inzicht in je bedrijfsvoering. Inzicht die je kan opvatten als een soort risico-analyse. Want de uitstoot van CO2-emissies brengt een bepaald risico met zich mee voor u als organisatie.  Als er bijvoorbeeld veel emissies gekoppeld zijn aan de basisgrondstof waaruit uw product wordt gemaakt, dan kan dat in de nabije toekomst leiden tot een stijging in de kosten voor uw bedrijf. Daarnaast kan dit ook een invloed hebben op de verkoop omdat er bijvoorbeeld een alternatief product op de markt komt die het op dat vlak beter doet. We zijn niet meer veraf van een tijdperk waarin klanten de CO2-voetafdruk meenemen in hun productkeuze. Integendeel, we zien het op vandaag reeds gebeuren.

CO2 voetafdruk scope 3 productkeuze

Dankzij het inzicht in je scope 3 emissies, kan je tevens als organisatie gerichte opportuniteiten lokaliseren. Kunnen we ons product aanpassen of ons anders organiseren zodat de CO2voetafdruk van onze producten naar beneden gaat? Kunnen we een nieuwe productielijn ontwikkelen dat ons in staat stelt om te antwoorden op de behoeften van morgen?

Daarnaast zal een volledig inzicht in je CO2-voetafdruk ook van belang zijn voor investeerders, banken en de overheid (nieuwe regelgevingen).

En omgekeerd: scope 3 niet in kaart brengen kan leiden tot een verkeerde interpretatie van de situatie van het bedrijf en dus tot de verkeerde beslissingen. Ook het standaard GHG-protocol legt daar de nadruk op. Bij E-luse wordt scope 3 daarom altijd in kaart gebracht en laat ons vooral samen op zoek gaan naar een goed plan voor de toekomst van uw organisatie.

Het speelveld ligt nog open

Op vandaag krijg je als bedrijf nog de ruimte om te beslissen wat je meeneemt in scope 3 en wat niet. Een drijfveer kan zijn dat bepaalde emissies te veraf staan van de dagdagelijkse werking of dat de data zeer moeilijk te verzamelen is in een relatief accurate vorm. Wat doe je bijvoorbeeld met de uitstoot die klanten creëren om tot bij u te komen voor de bespreking van een project?

Er worden binnen scope 3 bepaalde grenzen bepaald, waarbij het bedrijf zelf beslist wat het wenst mee te rekenen van scope 3 en wat niet. Belangrijk hierbij is dat je als organisatie transparant communiceert over wat is meegerekend. Doch raden wij aan om de blik zo ruim mogelijk te houden de eerste maal de carbon footprint wordt bepaald, want zo kan je zeker geen grote emissiebronnen uitsluiten.

Bepaling van de carbon footprint op de drie scopes wordt zeker een verplichting voor bedrijven.

Eline – Sustainability Consultant
inzicht in carbon footprint scope 3

Ongetwijfeld komen er in de toekomst voorschriften over wat in de scope 3 minstens moet worden meegerekend. Er wordt er op dit eigenste moment binnen de Science Based Targets (SBTi) bepaald hoeveel % van de totale scope 3 er in kaart gebracht moet worden. Dit wordt per sector bepaald, samen met reductiedoelstellingen in lijn met het klimaatakkoord van Parijs en de daaropvolgende Green Deal van de Europese Commissie.

CSRD en de carbon footprint

Vandaag zijn er reeds een aantal grote bedrijven verplicht om te rapporteren over hun vooruitgang op vlak van duurzaamheid (NFRD). In de eerstvolgende jaren zullen er meer bedrijven onder de verplichting vallen (we gaan van ongeveer 12.000 naar 50.000 Europese bedrijven) en dit met hogere vereisten: de CSRD of Corporate Sustainability Reporting Directive. Op vandaag is in de draftversie van de rapportagestandaard alvast een concreet reductieplan van de carbon footprint van organisaties opgenomen, en dat met zowel scope 1, 2 én 3. Via deze weg zal de ganse keten de vraag voorgeschoteld krijgen en dus ook uw bedrijf. Indien u een antwoord kunt geven, zal je ongetwijfeld een stevige voet voor hebben bij uw klant.


Blijf op de hoogte van al ons nieuws!

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief.

* verplichte velden
De nieuwe energiebeleidsovereenkomst (EBO)

Alles wat moet je weten over de nieuwe energiebeleidsovereenkomst (EBO)

Het afgelopen jaar berichtten we via onze nieuwsbrief al enkele keren over de nieuwe energiebeleidsovereenkomst (EBO) die in opmaak was. Daarnaast waren we ook een tijd lang betrokken bij het uitzetten van de krijtlijnen voor de opvolger van de huidige EBO. Via onze klanten gaven we bovendien input op de ontwerpteksten.

Op vrijdag 8 juli, net voor het zomerreces, werden de teksten voor de nieuwe EBO’s principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

De nieuwe EBO zal starten op 1 januari 2023 en loopt tot 31 december 2026. Daarna volgt een nieuwe (aangepaste) ronde. 

In onderstaande hoofdstukken geven we wat meer duiding over wat de nieuwe EBO’s zullen inhouden.

De nieuwe energiebeleidsovereenkomst start op 1 januari 2023 en wordt uitgebreid naar alle sectoren.

Energiebeleidsovereenkomst energieplan ebo bedrijven
Wat is een energiebeleidsovereenkomst?

De energiebeleidsovereenkomsten zijn een samenwerking tussen energie-intensieve ondernemingen en de Vlaamse overheid. Toegetreden bedrijven engageren zich om extra inspanningen te leveren op energie-efficiëntie en hun negatieve impact op het klimaat te minimaliseren. Als compensatie worden een aantal voordelen uitgereikt door de overheid.

Tussen 2015 en 2022 werden reeds twee energiebeleidsovereenkomsten of EBO’s uitgevoerd. Vanaf volgend jaar start dus een nieuwe overeenkomst waarop bedrijven al dan niet kunnen intekenen.

Van primair naar finaal energieverbruik

De grootste aanpassing is de drempel om toe te treden tot EBO. Hiervoor wordt gekeken naar het energieverbruik van de vestiging. Waar de drempel op heden op 0,1 PJ primair ligt wordt deze aangepast naar 0,1 PJ finaal energieverbruik. Dit heeft een enorme invloed op bedrijven die hoofdzakelijk elektriciteit verbruiken, want elektriciteit wordt op vandaag verrekend met een factor 9 (rekening houdend met een systeemrendement van 40%) en dit wordt dus aangepast naar een factor 3,6. 

Het kan dus zijn dat je bedrijf vanaf volgend jaar niet meer onder EBO zal vallen. Aan de andere kant wordt ieder bedrijf met een verbruik tussen 0,05 en 0,1 PJ binnenkort verplicht om vierjaarlijks een energieaudit uit te voeren inclusief de verplichting tot het uitvoeren van maatregelen met een IRR groter dan 13%.

Via onderstaande tool kan je gemakkelijk jouw energieverbruik omrekenen naar primair en finaal energieverbruik. Je krijgt ook direct een zicht aan welke verplichting je moet voldoen.

Daarnaast vervalt ook de voorwaarde om als bedrijf tot een bepaalde NACE-code te behoren. Hierdoor zullen meer bedrijven kunnen toetreden tot EBO.

Verschillend traject voor VER-bedrijven

Ook in de nieuwe EBO’s wordt een onderscheid gemaakt tussen VER- en niet-VER-bedrijven. VER-bedrijven zijn bedrijven die deel uitmaken van de Europese CO2-emissiehandel (EU ETS). Het maatregelenpakket dat de bedrijven moeten uitvoeren verschilt van elkaar.

 • VER-bedrijven: focus op energie-efficiëntie (met klimaatroadmap)
 • niet VER-bedrijven: focus op energie-efficiëntie aangevuld met klimaatmaatregelen
Restwarmtepotentieelstudie

Tegen 1 oktober 2023 zal ieder EBO-bedrijf een restwarmtepotentieelstudie moeten uitvoeren. De resultaten van deze studie zullen nadien worden opgenomen en gevisualiseerd in een publieke warmtekaart.
Concreet zal je als bedrijf je warmtevraag en het aanbod aan restwarmte moeten rapporteren in een bepaalde verbruiksrange.

Klimaatroadmap

Bijkomend moeten de VER-bedrijven een klimaatroadmap opmaken tegen 31 december 2024. Het rapport van deze klimaatroadmap zal onder andere volgende zaken moeten omvatten:

 • Rapportage GHG-emissies (scope 1 en scope 2) (lees hier wat deze scopes precies inhouden)
 • Klimaatvisie en strategie
 • Algemeen beleid rond klimaat
 • Streefdoel voor 2030 & 2050
 • Scenario’s en acties om streefdoelen te halen
 • Opsomming van knelpunten en behoeften

Belangrijk hierbij is dat er geen verplichtingen naar uitvoering gekoppeld zijn aan deze klimaatroadmap. Het is een onderbouwde oefening richting de toekomst.

Bedrijven die gebruik willen maken van steunmaatregelen van de overheid zoals O&O-projecten, haalbaarheidstudies,… zullen tevens vanaf 1 oktober 2022 een klimaatplan moeten voorleggen. Wanneer een bedrijf toegetreden is tot EBO worden ze hiervoor vrijgesteld.

Aanvaarde energiedeskundige

Voor de opmaak van het energieplan dient iedere onderneming een energiedeskundige voor te leggen ter aanvaarding. Dit kan zowel een interne als externe deskundige zijn, maar een combinatie van beide geniet de voorkeur. De deskundige moet voldoen aan een aantal voorwaarden die opgenomen zijn in de regelgeving.

Voldoende vroeg van start gaan en een ervaren energiedeskundige aanstellen is de belangrijkste tip die we kunnen meegeven!

Tim Vancouillie
Energieadvies
Rendabele maatregelen

Zoals in de inleiding van dit artikel vermeld, gaan deelnemende bedrijven het engagement aan om energiebesparende en/of klimaatmaatregelen uit te voeren. Om de rendabiliteit van een maatregel te bepalen wordt er gebruik gemaakt van de IRR. De IRR-drempel wordt voor alle VER-bedrijven aangepast naar 12%; voor de niet-VER-bedrijven wordt dit 10,5 %.

Tegemoetkomingen

Als gunst tegenover het engagement van de deelnemende bedrijven biedt de Vlaamse Regering enerzijds een garantie dat er geen bijkomende verplichtingen worden opgelegd naar CO2-reductie. Daarnaast kunnen de bedrijven ook genieten van de verlaging van accijnzen op aardgas met 0,5 €/MWh.

Waar een EBO-bedrijf in het verleden ook expliciet voordelen had op hun elektriciteitsfactuur is – met de komst van de energienorm – de voorwaarde om deel te nemen aan EBO vervallen. Bijgevolg heeft ieder bedrijf hier recht op.

De Vlaamse overheid legt bedrijven met een verbruik groter dan 0,1 PJ op toe te treden tot de EBO om nog aanspraak te kunnen maken op de ecologiepremie, strategische ecologiesteun, REG-premie, compensatie indirecte emissie, call groene warmte … Het zal dus als bedrijf nog steeds lonen om deel te nemen aan de energiebeleidsovereenkomst.

Vanaf 2023 wordt zowat ieder onderneming (grote onderneming of kmo) verplicht om vierjaarlijks een energieaudit op te maken. Dus waarom de voordelen van EBO dan niet meenemen?

Snel van start gaan met EBO? Of toch nog vragen? Contacteer ons vandaag nog!


Blijf op de hoogte van al ons nieuws!

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief.

* verplichte velden
Wat zijn scope 1, 2 en 3 van een Carbon Footprint

Wat zijn scope 1, 2 en 3 van een Carbon Footprint

De carbon footprint of CO2-voetafdruk van een organisatie wordt berekend volgens een bepaalde standaard of protocol. Vaak is dit het Greenhouse Gas Protocol (GHG). De ‘GHG Corporate Standard’ omschrijft specifiek hoe je een carbon footprint van een bedrijf of organisatie berekent en verdeelt deze voetafdruk deze in 3 scopes. De rapportage van scope 1 en 2 is op vandaag voor sommige bedrijven een verplichting (bijvoorbeeld via ETS of CSRD), terwijl dat met scope 3 niet zo is. Dit zal in de eerstvolgende jaren zeker veranderen, in de zin dat meer bedrijven zullen moeten rapporteren en in vele gevallen over de volledige scope.

Wat zit er nu in die 3 scopes? En waar zit de logica? Onderstaande figuur geeft reeds een visueel beeld van de verdeling van emissies.

carbon footprint scope 1 2 en 3
Scope 1: Directe emissies

Dit zijn bedrijfseigen emissies die rechtstreeks vrijkomen in de atmosfeer. De directe emissies worden in 4 categorieën onderverdeeld:

 • Vast opgestelde verbrandingsbronnen: bijvoorbeeld aardgas verbranden om de verwarming te laten functioneren.
 • Mobiele verbrandingsbronnen: alle brandstofverbranding via voertuigen in eigendom van het bedrijf, zoals bedrijfswagens, vrachtwagens, vorkheftrucks en zo meer.
 • Rechtstreekse emissies: lekken van broeikasgassen, zoals onder andere koelmiddelen die lekken uit koelinstallaties.
 • Procesemissies: emissies die vrijkomen tijdens het productieproces, denk maar aan het vrijkomen van CO2 tijdens het produceren van cement.
Scope 2: Indirecte emissies

Deze indirecte emissies zijn gelinkt aan het energieverbruik. Om bijvoorbeeld elektriciteit on-site te krijgen, werd er elders een bepaalde hoeveelheid emissies gegenereerd. Zo bestaat de energiemix in België uit kernenergie, brandstoffen en hernieuwbare energie. Hetzelfde principe van indirecte emissies kan ook voor aangekochte stoom, warmte en/of koeling zijn.

Scope 3: Andere indirecte emissies

Dit zijn alle indirecte emissies die niet opgenomen zijn in scope 2 en die zich voordoen in de waardeketen van het bedrijf of de organisatie. Scope 3 in kaart brengen is volgens ons sterk aan te raden, want daar schuilt meestal de grootste potentiële impactcreatie.

Enkele voorbeelden van scope 3 zijn:

 • de verschillende grondstoffen benodigd voor het productieproces
 • het woon-werkverkeer
 • vliegreizen ten gevolge van business travel
 • afval
 • afschrijving van gebouwen
 • bureaumateriaal
carbon footprint bedrijf

Bij productiebedrijven blijkt dat het grootste gewicht van de carbon footprint zich meestal in scope 3 bevindt. In een volgend artikel gaan we daarom verder inzoomen op deze scope.

Complexe materie

Als afsluiter geven we graag mee dat bovenstaande omschrijving de grote lijnen betreft van de scope-verdeling volgens het GHG-protocol en dat het in de praktijk vaak complexer is. Zo worden bijvoorbeeld de emissies van benzine van vorkheftrucks deels in scope 1 en deels in scope 3 gerapporteerd. Een deel van die emissies is namelijk niet ‘direct’, maar onder andere toe te schrijven aan de ontginning van de benzine zelf. Zo zijn er tal van voorbeelden.

Laat je daarom steeds begeleiden door een ervaren consultant.

Energieaudit voor kmo’s verplicht

Energieaudit voor kmo’s verplicht

Op vrijdag 4 juni 2020 keurde de Vlaamse Regering op vraag van minister van Energie ­Zuhal Demir een reeks bijkomende maatregelen goed om kmo’s aan te zetten tot energiebesparingen. (Zie ook ons vorig blogbericht)

Ondertussen zijn we bijna een jaar verder en ligt de wetgeving klaar om goedgekeurd te worden, nadat de adviezen van o.a. de SERV, VREG en MINA-raad werden verwerkt. En zijn er toch een aantal zaken gewijzigd.

Hieronder een overzicht van de nieuwe regelgeving.

Energieaudit
Energieplan voor grote energieverbruikers blijft ongewijzigd

In Vlaanderen bestaan er op vandaag al bepaalde verplichtingen voor bedrijven. Zo dienen energie-intensieve ondernemingen – met een jaarlijks energiegebruik groter dan 0,1 PJ- te beschikken over een energieplan. Dit blijft ongewijzigd. Daarnaast vormden vrijwillige overeenkomsten een speerpunt van het Vlaamse beleid voor energie-efficiëntie bij de Vlaamse energie-intensieve industrie in de vorm van de energiebeleidsovereenkomst.

Op 1 januari 2023 zou een nieuwe ronde van EBO starten.

Een verplichte energieaudit tegen 1 april 2023 voor alle kmo’s

Plan voldoende op voorhand deze audit in.
Energieaudit en balans voor kmo’s

Grote ondernemingen werden reeds in het kader van Vlarem II geacht vierjaarlijks een energieaudit uit te voeren. De andere bedrijven werden tot op vandaag ontlast van verplichtingen. Dit verandert dus zodra de nieuwe wetgeving in voege zal zijn.

Deze wetgeving legt een verplichting op aan de kmo’s in twee verschillende categorieën met name een energieaudit voor bedrijven met een verbruik tussen 0,05 PJ en 0,1 PJ en een energiebalans voor bedrijven met een verbruik tussen 0,02 PJ en 0,05 PJ.

energieaudit energieplan energiebalans
Overzicht wetgeving energie in Vlaanderen

De energieaudit zal moeten voldoen aan bepaalde vormvereisten en deze zal iedere 4 jaar opnieuw moeten uitgevoerd worden. De eerste audit zou klaar moeten zijn tegen 1 april 2023.

De energiebalans heeft vooral als doen om inzicht te krijgen in het energieverbruik van deze kmo. Indien er in de laatste 3 jaar reeds een energiescan werd uitgevoerd dan zal je hiervoor vrijgesteld worden.

In een periode van minder dan 10 maand zullen ca. 500 ondernemingen een energieaudit en ca. 1000 een energiebalans moeten laten opmaken. Wees er snel bij om op tijd een kwalitatieve energiedeskundige vast te leggen.

Aanvaarde energiedeskundige

Energieplannen en energieaudits moeten opgemaakt worden door een aanvaarde energiedeskundige.

No regret maatregelen

Kmo’s die vallen onder de “energiebalans” moeten ook hun sectorale no-regret maatregelen implementeren (dit kan bijvoorbeeld ledverlichting zijn). De lijst van no-regret maatregelen zal uiterlijk 31 oktober 2022 beschikbaar zijn.

Hoeveel is 0,1 PJ

Tot voor kort spraken we vooral over primaire energie. Dit is de energie die nodig is aan de bron om het uiteindelijke energiegebruik te dekken. 1000 kWh aardgas is gelijk aan 3,25 GJ prim, voor elektriciteit is dit 9 GJ Prim.

Onder de nieuwe wetgeving laten we deze term los en kijken we naar het finaal energieverbruik. Het grote verschil? Voor elektriciteit werken we met een omrekenfactor van 3,6 GJ per MWh.

Met onderstaande tool kan je gemakkelijk je eigen energieverbruik omrekenen en zie je ook direct aan welke regelgeving je moet voldoen.


Blijf op de hoogte van al ons nieuws!

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief.

* verplichte velden
CO2-neutraal, klimaatneutraal en net zero

Wat is het verschil tussen CO2-neutraal, klimaatneutraal en net zero?

Steeds meer bedrijven zijn bezig met duurzaamheid en de klimaatproblematiek. Ze slaan ons om de oren met termen als ‘CO2-neutraal’, ‘klimaatneutraal’ en ‘net zero’. Wat betekenen deze begrippen en hoe weet je of een bedrijf de waarheid spreekt? Wij scheppen duidelijkheid!

Carbon Footprint

Eerst gaan we wat dieper in op het begrip ‘carbon footprint’. De carbon footprint van een bedrijf wijst op de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Broeikasgassen hebben een schadelijk effect op de atmosfeer.Het meest gekende gas is koolstofdioxide (CO2), maar er zijn er nog. Het standaard GHG-protocol (Greenhouse Gas) onderscheidt onder andere:

 • Methaan – CH4
 • Lachgas of distikstofoxide – N2O
 • Fluoridegassen – bijvoorbeeld SF6 of CFK’s

De carbon footprint wordt ook CO2-voetafdruk genoemd omdat alle broeikasgassen een CO2-equivalent hebben. Dit geeft de impact weer van een hoeveelheid broeikasgas op de opwarming van de aarde. Het CO2-equivalent wordt berekend aan de hand van het global warming potential van het broeikasgas in kwestie. Het GWP geeft aan hoe sterk het effect van het gas is in vergelijking met dezelfde hoeveelheid koolstofdioxide. Bijvoorbeeld: 1 kg methaan staat gelijk aan 28 kg CO2.

In een volgend artikel gaan we verder in op de precieze berekening van de carbon footprint.

Wanneer is een bedrijf CO2-neutraal of klimaatneutraal?

Een bedrijf is CO2-neutraal of klimaatneutraal als er geen uitstoot is van broeikasgassen of als de uitstoot gecompenseerd wordt (bv. door klimaatprojecten). Met andere woorden: als de uitstoot van broeikasgassen in evenwicht is met de koolstofopname.

Er is evenwel geen consensus noch richtlijn over het gebruik van deze 2 termen. Het Europees Parlement gebruikt ze als synoniemen en met betrekking tot alle broeikasgassen vermeld door de GHG standaard. De Universiteit van Oxford, die al 15 jaar onderzoek doet naar klimaatneutraliteit, maakt wél een onderscheid tussen 3 termen:

 • Carbon neutral :betreft enkel CO2
 • GHG neutral: omvat alle broeikasgassen
 • Climate neutral: hier wordt een extra dimensie toegevoegd, namelijk dat het bedrijf behalve geen uitstoot van broeikasgassen ook geen andere negatieve effecten op het klimaat veroorzaakt

Er is evenwel geen consensus noch richtlijn over het gebruik van deze twee termen.

Het is mogelijk dat een organisatie enkel met CO2 rekening moet houden omdat er geen andere broeikasgassen van tel zijn. Dit is meestal het geval in de dienstensector. In productieomgevingen, waar vaak gewerkt wordt met koelmiddelen, moet wel rekening gehouden worden met andere broeikasgassen.

De carbon footprint wordt berekend over een bepaalde scope. In een volgend artikel vertellen we hier meer over. Op dit moment is het belangrijk om te weten dat er 3 scopes zijn, die elk een deel van de organisatie omvatten. Sommige bedrijven zijn klimaatneutraal op scope 1 en 2, zonder dat ze scope 3 meenemen in hun berekening.

Communiceer open en transparant

Conclusie: de termen CO2-neutraal en klimaatneutraal hebben heel wat nuances. Als bedrijf is het daarom vooral belangrijk om transparant te zijn over wat er wel en niet in de berekening is opgenomen, en om welke reden. Op die manier is de klimaatneutraliteit geloofwaardig en duidelijk voor iedereen. Als een bedrijf zichzelf klimaatneutraal noemt, hebben klanten en leveranciers bovendien het volste recht om daar meer uitleg over te krijgen of te vragen.

In een vorig artikel gaven we al 7 tips rond duurzame communicatie. Lees ze zeker zodat jouw bedrijf geloofwaardig overkomt op vlak van duurzaamheid.

Wat is Net Zero?

De term ‘net zero’ is afkomstig van het SBTi (Science Based Targets initiative). Deze organisatie onderzoekt wat we moeten doen om de doelstelling te halen van het Klimaatakkoord van Parijs (2015). Hierin werd vastgelegd om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°.

De Net Zero Standard leert ons dat snelle en diepe emissiereducties absoluut noodzakelijk zijn om dit doel te bereiken. De meeste bedrijven moeten hiervoor een diepe decarbonisatie of CO2-reductie doen van 90-95% van álle broeikasgassen, en dit over de volledige waardeketen op lange termijn (scope 1, 2 en 3). Om die reden werken we bij E-luse altijd een CO2-calculatie uit over scope 1, 2 én 3. Hierdoor kunnen we een verhelderend inzicht brengen over waar de grootst mogelijke impact zit.

Om die reden werkt E-luse steeds een CO2-calculatie uit over scope 1, 2 én scope 3.

Het is soms een uitdaging om in te schatten of een bedrijf écht streeft naar een duurzame wereld. En als bedrijf is het zeer belangrijk om geloofwaardig over te komen met de vooropgestelde doelen en aanpak. Met de juiste intenties en een transparante communicatie zijn we alleszins op de goede weg.


Is er nog een term die je graag verduidelijkt wilt zien? Laat het ons weten!

Blijf op de hoogte van al ons nieuws!

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief.

* verplichte velden
We are a team now!

We are a team now!

Soms zit iets direct juist en dat was ook zo met de komst van Eline in het E-luse-team. Na 4 weken inwerken en samenwerken, kunnen we alleen maar beamen dat dit team op wieltjes loopt. Op naar baanbrekende prestaties, tevreden klanten en veel werkvreugde!

Eline is van opleiding Master in de industriële wetenschappen, elektromechanica. Ze werkte ruim 10 jaar als Project en Sales Engineer bij Motus Handling. Daar werkte ze projecten uit in de machinebouw voor productielogistiek. Ze is daardoor vertrouwd met productieprocessen in een brede waaier van sectoren en heeft dus een gefundeerde technische achtergrond.

Ruim 5 jaar voelde ze een sterke drive om haar competenties in te zetten voor de transitie richting duurzaamheid. Sindsdien is ze op zoektocht gegaan naar alles wat er over duurzaam ondernemen te leren viel. Ze volgde een aantal opleidingen en dat doet ze op vandaag nog steeds.

Als Sustainability Consultant ligt haar focus op het begeleiden van bedrijven in duurzaam ondernemen en dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld met de efficiënte en verkennende duurzaamheidsradar van E-luse of met een carbon footprint traject.


Ook gebeten om ondernemingen te ondersteunen op het vlak van duurzaam ondernemen?

Wij zoeken nog een energieconsultant! Bekijk hier de jobomschrijving.


Blijf op de hoogte van al ons nieuws!

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief.

* verplichte velden
Nieuw jaar 2022

Nieuwjaar 2022

Wij wensen al onze klanten en contacten een gelukkig nieuw jaar!

Laat ons in 2022 verder werken aan een kleurrijke toekomst 🌱⚡

Een jaar vol uitdagingen

2022 wordt het jaar van heel wat nieuwe duurzaamheidstrajecten, de verdere uitrol van carbon footprinting en een uitbreiding van ons team. Voor vele van jullie is het uitkijken naar de opvolger van de EBO‘s, de eerste krijtlijnen voor een CO2-roadmap en misschien ook wel de implementatie van de Europese regels rond niet-financiële rapportering (CSR).

2022 is ook het laatste jaar waarbij je een premie kan krijgen bij de netbeheerder voor energiebesparende maatregelen. Deze wordt hervormd vanaf 2023. 


Zelf zin om als onderneming aan de slag te gaan met het thema duurzaamheid?

E-Luse helpt je bij de verschillende stappen om duurzaam te ondernemen.


Blijf op de hoogte van al ons nieuws!

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief.

* verplichte velden
Groene pluim

E-luse is geselecteerd voor de groene pluim

Oprichter en bestuurder Tim Vancouillie werd recent gecontacteerd door Groen Waregem omdat hij en E-Luse door verschillende mensen werden genomineerd voor de Groene Pluim – 2021.

Het pand – Waregem
Groene pluim

Groen Waregem reikt reeds 3 jaar een pluim uit aan mensen, verenigingen, ondernemingen of instanties die het voorbije jaar een sociale, ecologische en/of culturele manier hebben bijgedragen aan het verbeteren van de samenleving in Waregem.

We zijn dan ook vereerd om hiervoor genomineerd te zijn en hopen in de toekomst verder ons steentje bij te dragen aan het verbeteren van de samenleving in onze buurt.

Via deze onderstaande link kan je je stem uitbrengen – één stem per e-mailadres. De stemronde wordt afgesloten op 15 januari 2022.

Enkele redenen waarom Tim geselecteerd werd voor de groene pluim:

 • Met E-Luse reduceert hij actief de CO2-uitstoot in Vlaanderen. Dit door uitvoering van energiescans/audit/studies en de uitwerking van CO2-reductieplannen.
 • Bedrijven worden begeleid op het vlak van duurzaam ondernemen waarbij alle SDG’s aan bod komen.
 • Tim nam na 12 jaar actief te zijn binnen de milieuraad van Torhout het engagement om nog 6 jaar te zetelen in de minaraad van Waregem
 • Sedert eind 2019 zetelt Tim ook in de Gecoro om zo ook duurzaamheid te integreren in de ruimtelijke ordening
 • Voor Rikolto – het vroeger vredeseilanden – organiseert Tim samen met een team jaarlijks een inzamelactie
 • Met zijn gezin probeert hij hun voetafdruk zo laag mogelijk te houden

Er zijn ook 4 andere genomineerden, die zeker en vast ook de moeite zijn om even te bekijken! Een overzicht van alle genomineerden:  

Jacob Butt

Jacob Butt is een jonge student-ondernemer. Met zijn webshop Dagelijks Duurzaam biedt hij duurzame alternatieven voor dagdagelijkse producten. Anders

Leefschool Biezebos

Het Biezebos is een kleine school die dit jaar volop wil inzetten op de vergroening van hun speelplaats. Ze bouwen een groene, educatieve schooltuin om in te (be)leven.

OIGO

Opgeven Is Geen Optie. Oigo is een kleine organisatie uit Desselgem, opgericht in 2012. Jaarlijks organiseren ze een wandeltocht. Met de opbrengst van de tocht financieren ze projecten in verschillende ziekenhuizen (o.a. in Waregem) om het comfort van kankerpatiënten te bevorderen.

Mindermobielencentrale

De minder mobielen centrale helpt Waregemnaars die wegens ziekte, beperking of door leeftijd niet meer goed te been zijn.


Zelf zin om als onderneming aan de slag te gaan met het thema duurzaamheid?

E-Luse helpt je bij de verschillende stappen om duurzaam te ondernemen.


Blijf op de hoogte van al ons nieuws!

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief.

* verplichte velden
7 tips voor duurzame communicatie

7 tips voor oprechte duurzame communicatie

Vandaag zijn zo goed als alle bedrijven bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Duurzaamheid, milieu, klimaat: sinds het Parijse klimaatakkoord kan niemand meer om deze onderwerpen heen. Dat brengt uitdagingen met zich mee op vlak van communicatie. Het is belangrijk dat je juist communiceert over duurzaamheid zodat je (toekomstige) klanten weten wat je drijfveren en doelstellingen zijn.

Wat is greenwashing?

Tegenwoordig leven we allemaal bewuster en zijn we meer bezig met het milieu. Veel bedrijven spelen hierop in door hun diensten of producten groener voor te doen dan ze zijn. Dit noemen we greenwashing. Denk aan een bedrijf dat de verpakking van zijn product groen maakt of woorden toevoegt zoals puur, bio, CO2-neutraal , bewust,… De reden hiervoor is dat duurzaamheid verkoopt. Tegelijk is de consument kritisch over duurzame diensten of producten. Daarom is het belangrijk dat je juist communiceert over je duurzaamheidsbeleid. Anders riskeer je dat de consument het interpreteert als greenwashing, wat niet goed is voor je imago.

Let ook op voor greenbashing, ook wel ‘the evil twin’ van greenwashing genoemd. Hierbij wordt de ecologische problematiek gebanaliseerd en geminimaliseerd om er winst uit te halen. Denk aan een bedrijf gespecialiseerd in isolatiematerialen dat de klimaatverandering zou uitspelen als ‘troef’ om je huis goed te isoleren tegen natuurrampen etc. Blijf ver weg van dergelijke praktijken.

Tips om helder te communiceren over duurzaamheid
1. Wees transparant

Niemand verwacht dat je bedrijf 100% duurzaam is. Het belangrijkste is dat je eerlijk bent. Wees transparant, ook als je nog maar net begonnen bent met je duurzame inspanningen. Het feit dat je streeft naar verbetering, maakt je menselijk. Communiceer helder over de thema’s waar je op focust, over zaken die je verwezenlijkt hebt en waar je nog aan wil werken op vlak van duurzaamheid. Onderbouwen met cijfers is een must. Werk bij voorkeur samen met een betrouwbare partij die je cijfers controleert. Dat geeft veel vertrouwen aan de consument.

2. Creëer een intern draagvlak

Zorg dat je duurzame doelstellingen binnen het hele bedrijf geïntegreerd zijn en dat alle medewerkers op de hoogte zijn. Een sterk intern draagvlak is een voorwaarde voor een succesvol duurzaamheidsbeleid en het draagt bij tot de externe profilering van je bedrijf. Je medewerkers zijn de beste ambassadeurs van je bedrijf. Licht hen goed in over de duurzame doelstellingen.

3. Nuanceer je taalgebruik

We worden om de oren geslagen met woorden als natuurlijk, bio, puur, duurzaam, groen, bewust,… De consument doorziet deze ‘holle woorden’ steeds vaker. Het is beter om ze te vermijden of, als je ze gebruikt, om ze te nuanceren en te verklaren. Focus op het ‘waarom’ achter je duurzame inspanningen. Vertel niet alleen het goede nieuws maar breng een volledig verhaal. Dat komt oprechter over.

4. Schets een breder kader

Duurzaamheid bereik je niet alleen. Betrek daarom alle stakeholders in je duurzaamheidsdoelstellingen, van medewerkers over klanten tot leveranciers. Door je verhaal in een bredere context te plaatsen, wordt het geloofwaardiger en zo trekt je boodschap meer mensen aan.

5. Focus op de lange termijn

Duurzame communicatie gaat niet enkel over het heden maar vooral over de toekomst. Leg uit waarom en hoe je bedrijf wil bijdragen aan een betere, duurzame wereld voor de volgende generaties. Vertel welke concrete stappen je onderneemt om je doel te bereiken en welke plannen je nog hebt. Woorden zijn belangrijk, maar daden des te meer.

6. Gebruik een positieve insteek

Bij het communiceren over duurzaamheid komen vaak de onheilspellende kanten van de klimaatproblematiek aan bod. Zonder te ontkennen dat er een probleem is, focus je echter beter op het positieve: de dingen die nu gedaan worden en die succesvol zijn. Met een positieve insteek bereik je meer. Duurzaamheid hoeft ook niet saai te zijn. Er zijn veel voorbeelden van bedrijven die goed en ‘toegankelijk’ communiceren over hun duurzame inspanningen, bijvoorbeeld Agristo op hun website en Barco in hun sustainability report. Ken je zelf nog goede voorbeelden? Laat het ons weten!

7. Deel je successen

Als je (een van je) duurzaamheidsdoelstellingen bereikt hebt, mag je dit zeker communiceren naar de buitenwereld toe. Zo kan je anderen inspireren met jouw duurzame boodschap en misschien gaan ze dan zelf ook nadenken over duurzaamheid in hun bedrijf.


Wil je je eigen bedrijf duurzamer maken?

E-Luse helpt je bij de verschillende stappen om duurzaam te ondernemen.


Blijf op de hoogte van al ons nieuws!

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief.

* verplichte velden
Energieaudit voor kmo’s verplicht vanaf 2022

Energieaudit voor kmo’s verplicht vanaf 2022

Op vraag van minister van Energie ­Zuhal Demir keurde de Vlaamse Regering afgelopen vrijdag 4 juni een reeks bijkomende maatregelen goed om kmo’s aan te zetten tot energiebesparingen.

Energieaudit kmo
Aanvulling op bestaande regelgeving

In Vlaanderen bestaan er op vandaag al bepaalde verplichtingen voor bedrijven. Zo dienen energie-intensieve ondernemingen – met een jaarlijks primair energiegebruik groter dan 0,1 PJ- te beschikken over een energieplan en worden grote ondernemingen, in het kader van Vlarem II geacht vierjaarlijks een energieaudit uit te voeren. Daarnaast vormen vrijwillige overeenkomsten een speerpunt van het Vlaamse beleid voor energie-efficiëntie bij de Vlaamse energie-intensieve industrie in de vorm van de energiebeleidsovereenkomst. De andere bedrijven werden tot op vandaag ontlast van verplichtingen.

Verplichtingen aangevuld met vrijwillige overeenkomsten

Het plan dat op tafel ligt legt een verplichting op aan de kmo’s in twee verschillende categorieën met name een energieaudit voor bedrijven met een verbruik tussen 0,05 PJ en 0,1 PJ en een energiebalans voor bedrijven met een verbruik tussen 0,03 PJ en 0,05 PJ (zie schema hieronder).

Overzicht wetgeving energie in Vlaanderen

De energieaudit zal moeten voldoen aan bepaalde vormvereisten en deze zal iedere 4 jaar opnieuw moeten uitgevoerd worden. De eerste audit zou klaar moeten zijn tegen eind 2022. Update april 2022: momenteel is de wetgeving nog niet bekrachtigd, we weten wel dat de wetgeving in 2022 sowieso in voege zal treden.

De energiebalans heeft vooral als doen om inzicht te krijgen in het energieverbruik van deze kmo. Indien er in de laatste 3 jaar reeds een energiescan werd uitgevoerd dan zal je hiervoor vrijgesteld worden.

Naast de twee verplichtingen zal Vlaanderen ook inzetten om sectorale ontzorgingstrajecten zoals het Energy4Climate traject van Essenscia waaraan E-Luse meewerkt

Onze tip: wacht niet tot 2022 om te starten met een energieaudit!
Contacteer ons vandaag nog om te starten eind dit jaar.

No regret maatregelen

Naar analogie van sommige andere Europese landen worden alle kmo’s ook aangezet om de zogenaamde no regret maatregelen te implementeren (dit kan bijvoorbeeld ledverlichting zijn).

Hoeveel is 0,1 PJ primair

Primaire energie is de energie die nodig is aan de bron om het uiteindelijke energiegebruik te dekken. 1000 kWh aardgas is gelijk aan 3,25 GJ prim, voor elektriciteit is dit 9 GJ Prim. Via deze link kan je het primair energieverbruik van je onderneming berekenen. Of stuur ons je gegevens door en we rekenen het graag voor je uit.


Blijf op de hoogte van al ons nieuws!

Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief.

* verplichte velden